Iedere schop in de grond
klimaatbestendig

Nationaal
Deltaprogramma
2022

Beeld bovenkant pagina: Drijvende woningen bij Buiksloterham, Amsterdam, juli 2021

Fijn dat u het Deltaprogramma leest. Met het Deltaprogramma maken we Nederland waterrobuust en klimaatbestendig.

In de Waterwet is vastgelegd dat de deltacommissaris jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma uitbrengt. De deltacommissaris komt tot dit voorstel in samenspraak met ministeries en medeoverheden. Op Prinsjesdag biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma aan de Tweede Kamer aan. Daarmee is het onderdeel van de begrotingsbehandeling.

In het Deltaprogramma staan drie deltaplannen met onderzoeken, maatregelen en voorzieningen voor de waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en de zoetwatervoorziening in Nederland. De programmering van de maatregelen is voor de eerste zes jaar gedetailleerd ingevuld en voor de twaalf jaar daarna indicatief, met een doorkijk naar 2050 (conform art. 4.9, vijfde lid van de Waterwet).

In Deltaprogramma 2022 vindt u de volgende onderwerpen:
Hoofdstuk 1: de bestuurlijke inleiding en hoofdlijnen om effectief verder te werken aan een klimaatbestendig Nederland
Hoofdstuk 2: over de werkwijze van het programma, met onder meer aandacht voor kennisontwikkeling, de samenhang met andere transities, participatie en internationale ontwikkelingen
Hoofdstuk 3: de voortgang op het gebied van waterveiligheid, inclusief het Deltaplan Waterveiligheid
Hoofdstuk 4: de voortgang op het gebied van zoetwater, inclusief het Deltaplan Zoetwater
Hoofdstuk 5: de voortgang op het gebied van ruimtelijke adaptatie, inclusief het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Hoofdstuk 6: de voortgang van concrete maatregelen in verschillende delen van Nederland
Hoofdstuk 7: de beschikbare middelen in het Deltafonds voor de uitvoering van de maatregelen, voorzieningen en onderzoeken